PPSSPP
MLPP TM - Metoda Lenta Prowadzenia Projektów
W każdym projekcie można wskazać te czynniki, od których zależy sukces przedsięwzięcia – efektywne prowadzenie projektów jest jednym z nich.

W poszukiwaniu efektywnej metody do dyspozycji stoi spektrum światowych standardów np: PMI, CMMI, ITIL, IPMA, HERMES, ISO.

Często celowym jest zadanie sobie pytań: Co wybrać? I ważniejsze: Dlaczego akurat to?

Odpowiedź znaleźć można w systematycznym podejściu do prowadzenia projektów opartym na rzeczywistych potrzebach przedsiębiorstwa: - jakie są potrzeby mojego zespołu, mojej firmy, zamawiającego projekt? - jakimi regułami postępowania ma się kierować zespół projektowy?

Powyższe nie gwarantuje jeszcze sukcesu, jest zaledwie warunkiem niezbędnym, ale niewystarczającym. Człowiek musi chcieć szczerze wyartykułować swoje potrzeby i chcieć postępować według reguł ustalonych dla projektu.

Jak do tego dojść?
Metoda Lenta Prowadzenia Projektów™ MLPP™ jest jedną z możliwych dróg do celu.

Metoda prowadzenia projektu MLPP™ (Metoda Lenta Prowadzenia Projektu™), zilustrowana powyższym Zegarem Lenta™, wyróżnia się zintegrowanym, systematycznym i zorientowanym na efektywność ekonomiczną całościowym spojrzeniem na projekt, w szczególności na projekt informatyczny i telekomunikacyjny.


Metoda MLPP bazuje na percepcji projektu jako procesie. Proces rozumiany jest w tym przypadku jako kolejno następujące po sobie pojedyncze operacje i podejmowane decyzje, prowadzące do określonych rezultatów.

Wykorzystanie do zilustrowania metody tzw. Zegara Lenta, ma na celu stymulację ciągłości i uwzględnienie przez prowadzących projekt wszystkich pojedynczych procesów zarządzania i ich elementów.

System Zegara Lenta

Poszczególne procesy przebiegają w kolejności zgodnej z obiegiem wskazówek zegara w ciągu doby. Wraz z końcem doby kończy się jeden cykl wszystkich procesów zarządzania, a wraz z początkiem nowej doby zaczyna się ich kolejny cykl w Zegarze Lenta. Każdy kolejny cykl bazuje na wynikach procesów poprzedniej sekwencji i integruje uzyskane rezultaty.

Całościowe, systematyczne podejście MLPP i pełna integracja rezultatów pojedynczych procesów zarządzania w realizacji przedsięwzięć i ich celów są efektywnym narzędziem pracy kierownika projektu i jego współpracowników w prowadzeniu projektu. W pojedynczych procesach celowym jest wykorzystanie specjalistycznych metod, jak np. wymieniony wyżej HERMES czy RUP (Rational Unified Process).

MLPP oferuje metodykę i pomoc w prowadzeniu projektu i integracji uzyskanych rezultatów we wszystkich procesach prowadzenia projektu (np. dokumentacja i usługi dla użytkownika, proces inwestycyjny, procesy zarządzania finansami itd.). MLPP może być traktowana jako meta-metoda do nawigacji wśród innych metod prowadzenia projektów.

Szczególną cechą wyróżniającą MLPP wśród innych metod jest systematyczne i całościowe uwzględnienie procesów zarządzania związanych z tzw. czynnikiem ludzkim w prowadzeniu projektu.

Struktura, przebieg i wdrażanie MLPP

MLPP bazuje na indywidualnych procesach zarządzania w prowadzeniu projektu w celu optymalnego spełnienia wymagań użytkownika w każdym z odpowiednich zakresów. Procesy ukierunkowane są na zadania kierownicze w prowadzeniu projektu i dzielą się na dwie grupy:

Technologia Procesy technologii prowadzenia projektów ( uwzględnione w godzinach dziennych):

07:00 ZOC Zarządzanie Osiągnięciem Celu
08:00 ZO Zarządzanie Organizacją
09:00 ZPI Zarządzanie Procesem Inwestycji
10:00 KP Kontrola Postępu
11:00 ZJ Zarządzanie Jakością
12:00 ZRP Zarządzanie Rozwiązaniami Problemów
13:00 ZRR Zarządzanie Rozwiązaniami Ryzyka
14:00 ZPZ Zarządzanie Procesem Zmian
15:00 ZI Zarządzanie Integracją
16:00 ZZW Zarządzanie Zasobem Wiadomości
17:00 ZPD Zarządzanie Procesem Dokumentacji
18:00 OW Ocena Wyników


Czynnik Procesy zorientowane na czynnik ludzki ludzki (uwzględnione w godzinach nocnych):

20:00 ZSO Zarządzanie Sprawami Osobowymi
22:00 KZ Kierowanie Zespołem
00:00 ZRK Zarządzanie Rozwiązaniami Konfliktów
02:00 ZIM Zarządzanie Informacją i Marketingiem
04:00 RWO Rozwój Własnej Osobowości
06:00 KW Kierowanie Współpracownikami


Przebieg MLPP

Projekt rozpoczyna się procesem 07:00 ZOC - Zarządzanie Osiągnięciem Celu, bazującym na strategii przedsiębiorstwa. Po osiągnięciu procesu 06:00 KW - Kierowanie Współpracownikami, cykl zaczyna się ponownie od ZOC, tym razem już uwzględniając wyniki poprzedniej iteracji.
W wyniku takiego postępowania przebieg procesu dostosowywany jest ciągle do aktualnych wyników i zdarzeń. To, jak wiele powtórzeń jest koniecznych na drodze do zakończenia projektu, zależy w dużej mierze od specyfiki projektu i aktualnej sytuacji w trakcie jego realizacji. Decydującą rolę w tym przypadku odgrywają rodzaj, wielkość i złożoność projektu.

Wdrożenie metody Lenta Prowadzenia Projektu MLPP

MLPP stanowi praktyczną pomoc w opanowaniu wszystkich zadań kierowniczych w zakresie prowadzenia projektu w formie:
- metod,
- technik i narzędzi,
- formularzy,
- zadań poszczególnych faz projektu i oczekiwanych wyników.

© 2004 Lent.ch AG